Velíšek & Podpěra – advokátní kancelář s.r.o.

Působí na trhu právních služeb od 1.1.2006. V průběhu své dosavadní činnosti si společnost vybudovala renomované postavení. S ohledem na počet a odborné zkušenosti svých právníků je advokátní kancelář schopna poskytovat komplexní právní služby na vysoké úrovni, a to nejen v českém, ale i v anglickém a německém, případně též v ruském jazyce. S přihlédnutím k tomu patří mezi klienty advokátní kanceláře významné tuzemské i zahraniční podnikatelské subjekty.

Chcete využít našich služeb?

Advokátní kancelář poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech:

Oblast občanského práva aktuálně prodělává proces zásadní transformace, když byl s účinností od roku 2014 přijat nový civilní kodex, který přinesl řadu koncepčních změn a nových institutů. Právníci naší advokátní kanceláře navázali na hluboké znalosti a rozsáhlé zkušenosti, které nabyli při aplikaci původního občanského a obchodního zákoníku, a tyto rozšiřují o novou právní úpravu. O vysoké úrovni znalostí nového občanského zákoníku svědčí řada seminářů a školení, které jsme realizovali nejen pro klienty naší advokátní kanceláře, ale rovněž pro širší veřejnost.

Významnou oblastí naší specializace je právní poradenství při přípravě, sepisu a revizích smluv mezi podnikateli, dále mezi podnikateli a spotřebiteli, při přípravě všeobecných obchodních podmínek a vzorových smluvních dokumentů. Zaměřujeme se také na věcná práva, především na vlastnické vztahy a věcná břemena. Právní poradenství poskytujeme rovněž v oblasti práva rodinného.

Dlouhodobě se věnujeme otázkám ochrany soukromí a osobních údajů fyzických osob. V kanceláři působí tým specialistů na oblast GDPR. Poskytujeme veškeré právní služby související s přípravou a přechodem na GDPR. V této oblasti spolupracujeme s lídrem oblasti kybernetické bezpečnosti, společností ERA-BHC CS s.r.o. Tato spolupráce  tvoří na trhu zcela unikátní koncept, který komplexně pokrývá problematiku GDPR:

 • provedení vstupního workshopu u klienta s identifikací klíčových oblastí činnosti klienta, které se dotýkají nakládání s osobními údaji
 • navazující školení odpovědných osob v jednotlivých oblastech (HR, zákaznická podpora, IT, bezpečnost, vyšší management…)
 • zajištění kontinuálního vzdělávání, které GDPR požaduje
 • revize smluvní dokumentace a VOP, revize interních dokumentů a postupů, příprava nových dokumentů, které budou nezbytné pro dosažení shody
 • analýza stávajících procesů nakládání s osobními údaji, datová analýza, analýza bezpečnosti zpracování osobních údajů
 • GAP analýza, identifikace rizik, návrh a implementace řešení k dosažení shody.
Více informací zde

Právo obchodních společností je spolu s fúzemi a akvizicemi klíčovou specializací advokátní kanceláře. Našim klientům poskytujeme komplexní právní poradenství související se zakládáním a řízením obchodních korporací.

Zajišťujeme veškerou právní agendu spojenou s běžným fungováním obchodních společností, jako je např. organizace valných hromad, příprava podkladů pro činnost a rozhodování statutárních orgánů, plnění povinností vůči obchodnímu rejstříku, realizace rozhodnutí valných hromad a dalších orgánů společností, jakož i další činnosti vyplývající pro společnosti z právních předpisů. Máme rovněž rozsáhlé zkušenosti v oblasti korporátního řízení, včetně vhodného nastavení holdingových struktur.

Advokátní kancelář se výrazně zaměřuje na právní podporu klientů při realizaci transformačních a restrukturalizačních projektů a přeměn obchodních společností. Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti fúzí, koupě a prodeje společností i jejich závodů (a to včetně zahraničí), rozdělení společností včetně odštěpení, ale také změn právní formy či zrušení a následné likvidace společností. V souvislosti s těmito projekty připravujeme kompletní transakční dokumentaci a provádíme právní audity (due diligence).

Advokátní kancelář se podílela na řadě významných obchodních transakcí, zejména v oblasti energetiky a obranného a bezpečnostního průmyslu. Specialisté naší advokátní kanceláře na oblast fůzí a akvizic se podíleli také na množství mezinárodních transakcí.

Poskytujeme poradenství bankám a finančním institucím ve všech relevantních právních otázkách. Díky excelentní jazykové vybavenosti našich právníků jsme také schopni aplikovat předpisy evropského práva upravujícího bankovní sektor v české právní praxi. V tomto nám rovněž pomáhají dlouholeté a osvědčené pracovní vztahy s vedoucími zahraničními kancelářemi.

V oblasti práva duševního vlastnictví se naše advokátní kancelář věnuje zejména autorskému právu, ochranným známkám, ochraně know-how a dalších práv k nehmotným statkům. Pro naše klienty připravujeme licenční smlouvy, smlouvy na vývoj a poskytování SW, přihlašujeme ochranné známky a řešíme spory vyplývající z porušování práv duševního vlastnictví.

Právní podpora při nákupech komplexních SW řešení, aplikačního a HW vybavení a outsourcingu IT/ICT služeb je pro podniky mimořádně důležitá. Advokátní kancelář poskytuje právní služby jak poskytovatelům služeb a řešení, tak jejich odběratelům. Náš tým má rozsáhlé zkušenosti se smlouvami na vývoj a implementaci SW řešení, nákupy HW a SW vybavení, poskytování servisních služeb a úpravou autorských práv a licenčních podmínek.

Rozumíme rovněž specifikům poskytování služeb informační společnosti a postavení ISP‘s. Podíleli jsme se na řadě internetových projektů, přípravě obchodních podmínek e-shopů a internetových služeb, dobře se orientujeme v oblasti ochrany osobních údajů včetně úpravy zasílání obchodních sdělení.

Samostatnou kapitolou je právní poradenství v oblasti telekomunikací. Pro telekomunikační operátory navrhujeme obchodní podmínky a uživatelské smlouvy a pomáháme jim řešit často komplikované vztahy při výstavbě a provozu síťové infrastruktury, kam patří rovněž zřizování věcných břemen inženýrských sítí a úprava vztahů s vlastníky dotčených nemovitostí.

Právo veřejných zakázek je specifickou právní oblastí, ve které se promítá vliv veřejnoprávní regulace na typicky soukromoprávní proces vedoucí k uzavření smlouvy. Advokátní kancelář disponuje týmem advokátů, kteří nabyli rozsáhlé zkušenosti působením ve veřejné správě a poskytováním právního poradenství pro veřejný sektor včetně ústředních orgánů státní správy. Tito specialisté se podíleli na přípravě zadávacích podmínek a administraci zadávacích řízení řady významných veřejných zakázek, činnosti komisí, přípravě jednotlivých rozhodnutí zadavatele, a to včetně rozhodování o námitkách uchazečů a zastupování zadavatele v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Vedle poradenství pro klienty z oblasti veřejné správy poskytujeme právní podporu rovněž podnikatelům a konsorciím, kteří se účastní zadávacích řízení jako dodavatelé. Provádíme analýzy zadávacích podmínek a požadavků na kvalifikaci, pomáháme klientům s přípravou nabídek a související dokumentace, jako jsou subdodavatelské či konsorciální smlouvy, a uplatňujeme právní prostředky ochrany proti nesprávnému postupu zadavatele.

Se vzrůstajícími zákonnými požadavky na řádné řízení a organizaci obchodních společností získává na významu právní poradenství v oblasti compliance. Zejména pod tlakem zákona o trestní odpovědnosti právnických osob se stává palčivou problematika protiprávního jednání zaměstnanců, za které může být obchodní společnost odpovědná. Nejen velké společnosti, nýbrž i ty středně velké proto přistupují k zavádění efektivních compliance programů.

Našim klientům tak nabízíme praktické zkušenosti s prováděním compliance auditu za účelem zajištění souladu činností a procesů obchodní společnosti s obecně závaznými právními předpisy, standardy a pravidly příslušného obchodního odvětví. Příprava a samotné zavádění compliance programu je vždy provedeno na základě analýzy specifických rizik.

Řádným nastavením principů vnitřní kontroly, pravidelnými prověrkami již zavedených compliance programů i školeními zaměstnanců a managementu tak pomáháme klientům minimalizovat rizika přísných sankcí plynoucích z porušení regulatorních pravidel.

Zkušený tým našich právníků disponuje rozsáhlými zkušenostmi v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Zaměřujeme se především na přípravu smluvní dokumentace, jako jsou např. pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a kolektivní smlouvy. Nabízíme rovněž bohaté zkušenosti s přípravou pracovních řádů, mzdových předpisů, etických kodexů a dalších interních předpisů zaměstnavatelů.

V oblasti pracovního práva se dále specializujeme na právní poradenství při vzniku, změně a ukončování pracovněprávních vztahů včetně hromadného propouštění. Našim klientům pravidelně poskytujeme právní konzultace ve věcech ochrany proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců a ochrany know-how. Samozřejmostí je pro nás zastupování klientů v pracovněprávních sporech v řízení před soudy či ve správním řízení.

Nad rámec běžné agendy pracovního práva se zaměřujeme na problematiku zaměstnávání cizinců a vysílání českých pracovníků do zahraničí.

Našim klientům poskytujeme potřebnou právní pomoc v otázkách souvisejících zejména s hospodářskou a majetkovou kriminalitou. Při posuzování obchodních transakcí se soustředíme na preventivní opatření.

Jsme též připraveni pomoci např. při podání vysvětlení, svědecké výpovědi v trestní řízení či při kvalifikovaném sepisu trestního oznámení. V rámci této oblasti práva pomáháme i klientům v pozici poškozených při uplatňování a vymáhání jejich nároků.

V souvislosti se zavedením trestní odpovědnosti právnických osob se setkáváme s požadavkem klientů – právnických osob – na zavedení preventivních opatření proti vzniku jejich trestní odpovědnosti za jednání zaměstnanců a statutárních zástupců.

Právníci naší advokátní kanceláře mají rozsáhlé zkušenosti při poskytování právního poradenství v rámci civilního i správního řízení. Našim klientům jsme schopni nabídnout komplexní právní služby jak v počátečních fázích řešení sporů, kde se věnujeme zejména přípravě procesní taktiky a analýze stěžejních právních otázek, tak i ve fázi samotného soudního či rozhodčího řízení, popř. řízení před dalšími úřady.

Zejména v oblasti občanskoprávních a obchodněprávních sporů se snažíme o negociaci s protistranou s cílem nalézt co možná nejefektivnější řešení, ať již z hlediska času či nákladů. Klienti tak mnohdy ocení naši asistenci i při smírném řešení sporů.

Advokátní kancelář se zaměřuje i na tuzemské a mezinárodní arbitrážní řízení.

Ve spolupráci se zahraničními partnerskými advokátními kancelářemi poskytujeme taktéž právní služby při prosazování zájmů našich klientů v zahraničí v rámci soudních sporů, arbitráží a správních řízení.

V souvislosti s insolvenčním řízením se specialisté advokátní kanceláře zaměřují na ochranu práv klientů, ať již vystupují v postavení dlužníků či věřitelů. Naše právní služby v této oblasti tak zahrnují zejména zastupování klientů před soudem, a to i v incidenčních sporech, nebo ve věřitelských orgánech. Našim klientům dále poskytujeme poradenství při koupi a prodeji pohledávek za dlužníky.

Naše zkušenosti garantují klientům účinnou ochranu jejich práv nejen v prvotní společné fázi insolvenčního řízení, nýbrž i dalších specifických fázích insolvenčního řízení jako je konkurs, reorganizace nebo oddlužení. Advokátní kancelář má rovněž praxi s poskytováním právního poradenství v oblasti přeshraničních insolvenčních řízeních.

Naše advokátní kancelář se při poskytování právních služeb souvisejících s obchodními a jinými běžnými aktivitami našich klientů zabývá i službami v oblasti správního práva. V této oblasti se specializujeme na zastupování našich klientů před finančními úřady, stavebními úřady, před katastrálními úřady, dopravními úřady, ministerstvy a jinými ústředními orgány státní správy. Stejně tak poskytujeme právní služby v případech navazujícího správního soudnictví.

Máme zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti správního práva samosprávným územním celkům, a to v souvislosti s výkonem jak jejich samostatné, tak i přenesené působnosti.

Hájíme práva našich klientů ve věcech správního trestání. Dále poskytujeme právní pomoc ve věcech soutěžního práva, zadávání veřejných zakázek a čerpání veřejných rozpočtových zdrojů. Stejně tak máme i dlouholeté zkušenosti ve věcech spojených s veřejnoprávní úpravou energetického sektoru.

A poskytuje kromě toho vysoce odborné právní služby v následujících specifických oblastech:

 • ENERGETICKÝ SEKTOR
 • OBRANNÝ A BEZPEČNOSTNÍ PRŮMYSL
 • INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A TELEKOMUNIKACE
 • LESNICTVÍ
 • STAVEBNICTVÍ A DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
 • POTRAVINÁŘSKÝ A CHEMICKÝ PRŮMYSL

Pro zobrazení poptávkového formuláře se přihlaste

Sledujte nás a sdílejte nabídky našich partnerů na VIPAPP!

Facebook
Facebook
LinkedIn
Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial